DỊCH VỤ BƯU KIỆN

Bưu kiện là dịch vụ chuyển phát vật phẩm, hàng hóa đến địa chỉ nhận. Bưu gửi được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát. Mô tả dịch vụ Đặc điểm của bưu kiện như sau:1. Khối lượng, kích thướca. Bưu kiện trong nước– Khối lượng tối đa: 30kg/bưu

BƯU PHẨM BẢO ĐẢM

Bưu phẩm bảo đảm là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế; bưu phẩm được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát. Phạm vi cung cấp dịch vụ Toàn quốc Quy định về khối lượng / kích

CHUYỂN PHÁT NHANH EMS

Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam trong nước và các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và Hiệp hội EMS theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Cổ phần Chuyển