Danh sách các điểm Bưu cục và Bưu điện văn hóa xã của Bưu điện tỉnh Sơn La.

Để thuận tiện cho việc liên lạc giữa “Người hưởng” và cán bộ tham gia chi trả trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bưu điện tỉnh Sơn La cung cấp danh sách Họ tên, số điện thoại, khu vực hoạt động của các cán bộ Bưu điện tham gia chi trả lương hưu với danh sách cụ thể như sau: